Antoine de Saint-Exupéry

Page
Menu
News
You are here:   Home > Forening > Vedtægter

Vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRYS VENNER

 

Litterært selskab

3. marts 2003. 4. udg.

 

 

§ 1

 

1. Foreningens navn er Foreningen Antoine de Saint-Exupérys Venner, i daglig tale forkortet til Saint-Exupérys Venner.

2. Foreningen er hjemmehørende i København.

3. Foreningen kan have en protektor.

§ 2

 

1. Foreningen har til formål at fremme interessen for og udbrede kendskab til forfatteren og piloten, greve Antoine de Saint-Exupérys levned, tankegang og værker.

 

2. Afhængig af foreningens virksomhed og drift har foreningen også til formål at yde økonomisk bidrag (velgørenhed) til uddannelse indenfor områder direkte relateret til foreningens formål. Bidrag ydes kun til enkelt personer.

 

3. Bidragsvirke, herunder navn på enkeltpersoner og bidragsstørrelse fastsættes for et år ad gangen på hver ordinær generalforsamling, § 5, pkt. 2. Bidragsstørrelse kan dog højest udgøre 50% af forrige års driftsresultat.

 

4. Som medlem optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål. Medlemsskabet kan være individuelt, omfatte en husstand eller et kollektiv.

 

 

 

§ 3

 

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

2. Medlemskontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen kan beslutte et lavere kontingent for studerende og pensionister.

 

 

§4

 

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker skriftligt ved brev med mindst 21 dages varsel.

 

2. Stemmeret har fremmødte medlemmer, der har betalt det sidst opkrævede kontingent og hvis medlemsskab har varet mindst 1 måned. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

3. Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 5 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig afstemning.

 

 

§ 5

 

 

1. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i maj måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og fremlæggelse af planer for foreningens virke i det kommende år.

  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

  4. Fastsættelse af kontingent.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af formand.

  7. Valg af yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer.

  8. Valg af 2 suppleanter til ovenfor pkt. 7.

  9. Valg af 2 revisorer.

  10. Eventuelt

 

 

2. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, fremsendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

3. Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Stemmelighed medfører bortfald.

 

4. Formanden er på valg hvert år. Øvrige medlemmer af foreningens bestyrelse vælges ordinært for to år ad gangen, således, at medlem 1 og 3 afgår på ulige år, og på lige år medlem 2 og 4. Efter stiftelsesår afgår dog medlem 2 og 4.

 

5. Bestyrelsen skal konstituere sig selv på et førstkommende møde senest tre uger efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær samt et ordinært medlem. Konstituering sker ved simpel stemmeflerhed (§ 7, stk 2).

 

6. Ved undladelse skal der uden ophold indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

 

§ 6

 

1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst en 1/10 af medlemmerne over for formanden fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Jvf. § 4.

 

 

§ 7

 

2. Bestyrelsen leder foreningens daglige arbejde. Foreningen tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden og yderligere 1 medlem af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

 

3. På møderne træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 

§ 8

 

1. Ændringer af disse vedtægter kan foretages på en generalforsamling, når forslag herom er på dagsordenen og forslagets ordlyd er udsendt til medlemmerne mindst 21 dage før generalforsamlingen.

 

2. Vedtagelse kræver, at mindst ¾ af de tilstedeværende stemmer derfor.

 

 

§ 9

 

1. Foreningen kan opløses på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og ¾ af de tilstedeværende stemmer derfor.

 

2. I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder dens kapital Institut Français i København eller i tilfælde af dettes nedlæggelse, en lignende organisation/forening, der arbejder på at fremme af dansk-franske kulturforbindelser. med vægt på dansk-fransk kulturliv.

 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 07.04.03

 

 

Opdateret 17. september 2003

 

« prev  |   top  |   next »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login